چرخاندن تشک

چرخاندن و پشت و رو کردن تشک تشک های [...]